လျစ်လျူရှူခံ အကြပ်အတည်း စာတမ်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

0

လျစ်လျူရှူခံ အကြပ်အတည်း စာတမ်းကို တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပ.

Share.